E-Learning

MERLOT – Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching
From this web site you can find many useful hints about e-learning. You can create own online lessons, too.
Энэ вэб сайт дээрээс цахим сургалтын талаар олон хэрэгцээтэй мэдээллийг авах боломжтой. Түүнээс гадна цахим хичээл боловсруулах, өөрийн гэсэн вэб сайт үүсгэн хөгжүүлэх талаар зөвөлгөөнүүд байгаа. Мөн загвар хичээлүүдийг эндээс үзэж болно.
E-Learning magazine
Every thing about e-learning and e-government.
Цахим сургалт болоод цахим засаглалын талаарх шинэ мэдээ мэдээллийг эндээс уншиж болно. Цахим сургалттай холбоотой олон чиглэлийн өргөн мэдээллийг багтаасан сэтгүүл.
Learning Analytic
Evaluation method for learning programs
Сургалтын хэрхэн үр ашигтай зохион байгуулах талаар эндээс уншиж болно. Мөн сургалтын програмд үнэлгээ хийх чанарыг хэмжих аргачлалын талаар энд өгүүлсэн байгаа.
TeacherWiki
ASSISTments is a non-profit research project used by hundreds of teachers. ASSISTments is a free web-based platform, hosted by WPI, that allows teachers to write individual ASSISTments (composed of questions and associated hints, solutions, web-based videos, etc.) The word “ASSISTments” blends tutoring “assistance” with “assessment” reporting to teachers. It supports all subjects (i.e., Math, English, etc.) and due to federal grants, has a huge repository of math content. ASSISTments is not just a math tutoring system. It’s an ecosystem of researchers, schools, parents, funders, and state partners, working together to help students (http://teacherwiki.assistment.org/wiki/About).
ASSISTment гэдэг төрийн бус байгууллага. Вэбэд суурилсан сургалт явуулахад дэмжлэг үзүүлэх багш нарт ийм хэлбэрийн сургалтын материал бэлдэхэд туслахад чиглэсэн зорилготой. Туслах болоод үнэлэх дүгнэх гэсэн санааг хамт агуулсан нэр. Суралцагчийн мэдлэгийг хэрхэн хялбар бодитойгоор шалгах вэ гэдэг анхаарсан хэсэг нь сонирхол татсан юм (Assistments).
Developing a logic model. Teaching and training guide
Цахим засаглалын үнэлгээний вэб сайт
Албан бус зайны сургалтын төв

2 comments to E-Learning

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>