Үнэлгээ

Энэхүү хуудсанд үнэлгээ, үнэлгээний онол, хэрэглээ, үнэлгээ хийх арга, аргачлалууд, үнэлгээний загварууд, хөтөлбөрийн үнэлгээ, төслийн үнэлгээ, хөдөлмөрийн бүтээмжийн үнэлгээ зэрэг үнэлгээтэй холбоотой мэдээллүүдийг хүргэнэ. Энд тавигдсан мэдээллийг өөрийн эрдэм судлалын ажилдаа ашиглахдаа блогийн зохиогчийн нэрийг энэхүү мэдээллийг авсан цахим хаягийн хамт ишлэл болгон оруулна уу!

Үнэлгээний онол ба хэрэглээ

Хэрэглээг чухалчилсан үнэлгээний онол

Ач холбогдолыг чухалчилсан үнэлгээний онол

Боломжийг нэмэгдүүлэх үнэлгээний онол

Үнэлгээний эрэлт хэрэгцээ, ач холбогдол

АСИИН үнэлгээ магадлан итгэмжлэлийн байгууллага

Үнэлгээ, магадлан итгэмжлэл хийдэг байгууллагууд: Герман улс

Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэл: Европын холбооны улс

Үнэлгээний төрлүүд

Үнэлгээний арга техникүүд