Үнэлгээний шинэ загварыг судалгаандаа ашиглаарай

Үнэлгээг олон аргачлалаар хийж болдог. Аргачлал бүрийг сонгох мөн л олон шалтгаан байж таараа.

Та бүхэнд би өөрийн боловсруулсан үнэлгээний ШИНЭ аргачлалыг өөрсдийн судалгаанд ашиглахыг санал Үнэлгээг төлөвлөлтөөс эхлүүлээд үр дүнг тооцоолон гартал 8-н алхамт үе шатаас бүрдсэн энэ аргачлалыг 2014 онд ХБНГУ-н Кемниц хотын Компьюьерийн сургуулийн хамгаалуулах зөвлөлд танилцуулснаар хэрэглээнд нэвтрэх үндэс сууриа . . . → Read More: Үнэлгээний шинэ загварыг судалгаандаа ашиглаарай

Try to apply Structure oriented evaluation model for your case

There are established new model for evaluation. If you need to do evaluation and not yet selected your model, this model is for you.

Theoretical background is well linked to measure theory and product space.

Click HERE to read in detail theory of structure oriented evaluation model.

Important is you have to describe your . . . → Read More: Try to apply Structure oriented evaluation model for your case

Үнэлгээний тухай ярилцацгаая…

Үнэлгээг хэрхэн, хэн хийх вэ? Ямар хэмжүүрээр, ямар аргачлалаар хийх вэ? Үнэлгээний зорилго, зорилтыг хэрхэн тодорхойлох вэ? Үнэлгээ хийхэд юуг анхаарах ёстой вэ? Үнэлгээний арга, аргачлал гэж юу вэ? Үнэлгээний загвар, шинжлэх ухааны үндэслэлийг юугаар нотлох вэ? Үнэлгээний зорилго, үзүүлэлт хоёрыг хэрхэн харилцан уялдуулах вэ? Үнэлгээний төлөвлөлт, үнэлгээний үйл явц, үр дүн зэрэг . . . → Read More: Үнэлгээний тухай ярилцацгаая…

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (7)

үргэлжлэл

Судалгааны төгсгөлд үнэлгээний загвараа туршихад зориулан программ хөгжүүлсэн бөгөөд тэрхүү программ нь таван үндсэн хэсгээс бүрдэнэ.

a) Бүтэц байгуулах. Энэ хэсгийн гол зориулалт нь үндсэн ба дэд зорилгуудыг дүрслэн харуулах, логик бүтцийг байгуулах юм. Энэхүү логик бүтцийн дагуу цугларсан өгөгдлийг боловсруулна.

б) Асуулга боловсруулах. Асуултуудыг оруулахад логик бүтэцтэй уялдуулан асуулгын санг бүрдүүлнэ. Асуулгыг . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (7)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (6)

үргэлжлэл

Алхам 8. Үнэлгээний үр дүнг тайлагнах

Аливаа үнэлгээ нь тогтвортой хөгжих үндэс суурь болох ёстой. Үнэлгээ хийгдэж байгаа обьект, субьектийн чухам юу нь болохгүй байгааг тодруулах, амжилттай болж байгаа хэсгийг ч илрүүлэх, тэрчлэн нэмэж сайжруулах шаардлагатай зүйлийг ч тодруулах нь үнэлгээ хийх гол зорилго болно. Үнэлгээний тайлан сайн байх нь шийдвэр гаргах үйл . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (6)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (5)

үргэлжлэл

Алхам 7. Өгөгдлийг боловсруулах

Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загварын гол давуу талуудын нэг нь өгөгдлийг боловсруулах математик аппарат буюу хэмжээсийн онол дээр үндэслэн, логик бүтэцтэй уялдуулан тодорхойлсон өгөгдлийг тооцоолох аргачлал юм. Тэдгээр урьдчилан тодорхойлсон дүрмүүдийн дагуу өгөгдлийг боловсруулна.

r үндсэн зорилгуудаас бүтсэн С логик бүтэц бүхий үнэлгээ хийх гэж байна хэмээн үзье. байх . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (5)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (4)

үргэлжлэл

Алхам 6. Өгөгдөл цуглуулах

Логик бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний аргачлалаар үнэлгээг хийж байх үед өгөгдлийг цуглуулахдаа одоо ашиглагдаж байгаа ямар ч аргыг ашиглаж болно. Уламжлалт техник буюу хэвлэмэл асуулгаар өгөгдлийг цуглуулах тохиолдолд цугларсан өгөгдлийг цахим хэлбэрт оруулахад хүний нөөцийг ашиглаж таарна. Энэ тохиолдолд хүнээс хамааралтай алдаа гарч өгөгдөл гажих магадлалтай.

Сүүлийн үед вэбэд . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (4)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (3)

үргэлжлэл

Алхам 4. Асуулгыг боловсруулах

Асуулга нь өгөгдөл цуглуулахад ашигладаг хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг аргачлал юм. Сайн хөгжсөн, өргөн хэрэглэгддэг аргачлал болох асуулгыг боловсруулах төлбөртэй ба төлбөргүй программын шийдлүүд байдаг. Тэдгээр программуудын тусламжтайгаар онлайн асуулгыг боловсруулан өгөгдөл цуглуулах боломжтой.

SURE загварын асуулгыг өмнөх үе шатууд дээр тодорхойлсон логик бүтцийн дагуу боловсруулах шаардлагатай. Асуулгыг боловсруулахад бэлэн . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (3)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (2)

үргэлжлэл

Эдгээр найман үе шатуудыг товч тайлбарлая.

Алхам 1. Үндсэн зорилгыг тодорхойлох

SURE загварын эхний үе шатанд үнэлгээний үндсэн зорилгуудыг тодорхойлно. Заавал амжилттай гүйцэтгэгдсэн байх ёстой хамгийн чухал зорилгуудыг энд бичих бөгөөд эдгээр зорилгуудын үнэлгээ нь нийт үнэлгээний дүнд шууд нөлөөлнө. Үндсэн зорилгуудаас нэг л зорилго амжилттай биелэгдээгүй хэмээн дүгнэгдвэл тухайн үнэлгээний ерөнхий дүн . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (2)

SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (1)

Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загварыг түүний англи нэршлээс үсэгнүүд сугалах зарчмаар SURE загвар хэмээн нэрлэсэн. Энэхүү загварыг олон жилийн эрдэм судлал, цахим сургалтын туршлага дээр үндэслэн боловсруулсан (U. Tudevdagva, W. Hard [52], [53]). Үнэлгээний загварын гол санаа нь цахим сургалтын үйл ажиллагааны бодит хэрэглээ, хөгжүүлэлтийн практик үндэслэлээс урган гарсан.

Цахим сургалтыг хэрэгжүүлж эхэлсэн эхний . . . → Read More: SURE загвар: Бүтэц дээр суурилсан үнэлгээний загвар (1)